دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای کاربردی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مواد خطر ناک 2

مواد خطر ناک 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
روشهای آماری

روشهای آماری

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
مستند سازی 2

مستند سازی 2

دوره اینترنتی 5 جلسه
5
روش های تولید

روش های تولید

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
آشنایی با ضوابط بین المللی ایمنی
8
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 5 جلسه
8