دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روشهای مددکاری خانواده گروهی

روشهای مددکاری خانواده گروهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
group family help metheds

group family help metheds

دوره اینترنتی 4 جلسه
46
آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
زیست شناسی عمومی

زیست شناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
اصول فقه2

اصول فقه2

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
قواعد فقه مدنی

قواعد فقه مدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
مقدمات فناوری آموزشی

مقدمات فناوری آموزشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
18