دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
حقوق مدنی3 جبرانی

حقوق مدنی3 جبرانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
متون حقوقی

متون حقوقی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
 جرایم ثبتی

جرایم ثبتی

دوره اینترنتی 13 جلسه
17
 اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
 حقوق مدنی7(عقود معین)

حقوق مدنی7(عقود معین)

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
 حقوق بین المللی خصوصی2

حقوق بین المللی خصوصی2

دوره اینترنتی 14 جلسه
25
حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث)

حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث)

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
تاریخ تحلیلی صدر اسلام - ناجا

تاریخ تحلیلی صدر اسلام - ناجا

دوره اینترنتی 11 جلسه
30