دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کلیات بهداشت و محیط - MST

کلیات بهداشت و محیط - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
دو و  میدانی خواهران - MST

دو و میدانی خواهران - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
ژیمناستیک برادران - MST

ژیمناستیک برادران - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
تئوری تست نهایی خودرو - MST

تئوری تست نهایی خودرو - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
تئوری حرکت خودرو- MST

تئوری حرکت خودرو- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
روانشناسی صنعتی - MST

روانشناسی صنعتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
آزمون های آمادگی جسمانی - MST

آزمون های آمادگی جسمانی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
دو و میدانی برادران - MST

دو و میدانی برادران - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
زبان تخصصی - MST

زبان تخصصی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر-MST
4