دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان فنی

زبان فنی

دوره اینترنتی 13 جلسه
3
لجستیک در مدیریت سوانح (تابستان)
2
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
مبانی مردم شناسی

مبانی مردم شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
کارورزی2

کارورزی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاری
12
اصول بازرگانی

اصول بازرگانی

دوره اینترنتی 15 جلسه
12
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 16 جلسه
10