دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
سبک شناسی در فوتبال - MST

سبک شناسی در فوتبال - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
شیمی عمومی رشته فوتبال - MST

شیمی عمومی رشته فوتبال - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
تدوین جداول مسابقات فوتبال - MST

تدوین جداول مسابقات فوتبال - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
آنالیز مسابقات( کارگاهی) - MST

آنالیز مسابقات( کارگاهی) - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اصول و قوانین فوتسال -MST

اصول و قوانین فوتسال -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
هدایت تیمی 2 - MST

هدایت تیمی 2 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
هدایت تیمی 1 - MST

هدایت تیمی 1 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
اصول و مبانی مدیریت - MST

اصول و مبانی مدیریت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
زبان خارجی تخصصی فوتبال - MST

زبان خارجی تخصصی فوتبال - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
حقوق و اخلاق در ورزش - MST

حقوق و اخلاق در ورزش - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
آمار و سنجش مقدماتی - MST

آمار و سنجش مقدماتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
20