دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
برنامه سازی کامپیوتر - MST

برنامه سازی کامپیوتر - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
کارگاه اصول جوشکاری - MST

کارگاه اصول جوشکاری - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
شناخت آسانسورهای هیدرولیک - MST

شناخت آسانسورهای هیدرولیک - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
کارگاه مکانیک عمومی- MST

کارگاه مکانیک عمومی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
استاتیک و مقاومت مصالح - MST

استاتیک و مقاومت مصالح - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
الکترونیک عمومی - MST

الکترونیک عمومی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آزمایشگاه الکترونیک عمومی - MST

آزمایشگاه الکترونیک عمومی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0