دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه سیم پیچی - MST

کارگاه سیم پیچی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی - MST
0
آزمایشگاه مدار منطقی -MST

آزمایشگاه مدار منطقی -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کارگاه عمومی برق - MST

کارگاه عمومی برق - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی - MST

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - MST

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
آزمایشگاه الکترونیک عمومی - MST

آزمایشگاه الکترونیک عمومی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
کارگاه PLC  عملی - MST

کارگاه PLC عملی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی -MST
11
الکترونیک صنعتی- MST

الکترونیک صنعتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
رله و حفاظت- MST

رله و حفاظت- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7