دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه ماشین ابزار کاردانی - MST

کارگاه ماشین ابزار کاردانی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک - MST

کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
کارگاه مولد قدرت - MST

کارگاه مولد قدرت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
کارگاه عملیات حرارتی - MST

کارگاه عملیات حرارتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
نقشه کشی و اصول (CAD) - MST

نقشه کشی و اصول (CAD) - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
زبان تخصصی   - MST

زبان تخصصی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
مبانی الکترونیک خودرو -MST

مبانی الکترونیک خودرو -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
تکنولوژی انتقال قدرت - MST

تکنولوژی انتقال قدرت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
هیدرولیک و پنوماتیک - MST

هیدرولیک و پنوماتیک - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
تکنولوژی مولد قدرت - MST

تکنولوژی مولد قدرت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
اجزای ماشین - MST

اجزای ماشین - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
مکانیک سیالات - MST

مکانیک سیالات - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
2