دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه یونیورسال 2 - MST

کارگاه یونیورسال 2 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
آزمایشگاه الکتریسیته صنعتی - MST

آزمایشگاه الکتریسیته صنعتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
آزمایشگاه طراحی رایانه ای ( CAD) -MST
7
رسم فنی 2 - MST

رسم فنی 2 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
کارگاه فلزکاری - MST

کارگاه فلزکاری - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
رسم فنی 1 - MST

رسم فنی 1 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کارگاه جوشکاری ( کاردانی ) - MST

کارگاه جوشکاری ( کاردانی ) - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کارگاه یونیورسال 1 _MST

کارگاه یونیورسال 1 _MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
کارگاه اصول ریخته گری - MST

کارگاه اصول ریخته گری - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
دینامیک و ارتعاشات - MST

دینامیک و ارتعاشات - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
علم مواد ( متالوژی) - MST

علم مواد ( متالوژی) - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7