دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کلیات بهداشت و محیط - MST

کلیات بهداشت و محیط - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
روانشناسی صنعتی - MST

روانشناسی صنعتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
ریاضیات کاربردی - MST

ریاضیات کاربردی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
شیمی تجزیه - MST

شیمی تجزیه - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
عوامل فیزیکی در صنعت -MST

عوامل فیزیکی در صنعت -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
تنظیم شرایط محیطی در صنعت- MST

تنظیم شرایط محیطی در صنعت- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
ایمنی صنعتی- MST

ایمنی صنعتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
تهویه صنعتی- MST

تهویه صنعتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کارکردهای زیست محیطی صنعتی- MST

کارکردهای زیست محیطی صنعتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
مدیریت در بحران- MST

مدیریت در بحران- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
11