دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
دو و  میدانی خواهران - MST

دو و میدانی خواهران - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
ژیمناستیک برادران - MST

ژیمناستیک برادران - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
آزمون های آمادگی جسمانی - MST

آزمون های آمادگی جسمانی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
دو و میدانی برادران - MST

دو و میدانی برادران - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
برنامه ریزی تمرینات مقاومتی- MST

برنامه ریزی تمرینات مقاومتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
برنامه ریزی تمرینات استقامتی- MST
6
آمادگی جسمانی مهارتی- MST

آمادگی جسمانی مهارتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
فیزیولوژی ورزشی کاربردی- MST

فیزیولوژی ورزشی کاربردی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
کاربرد رایانه در ورزش- MST

کاربرد رایانه در ورزش- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته - MST

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
13