دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 9 جلسه
39
مقررات و روشهای جاری امور مالی

مقررات و روشهای جاری امور مالی

دوره اینترنتی 9 جلسه
7
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 14 جلسه
30
پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان)

پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان)

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
جزئیات ساختمان1

جزئیات ساختمان1

دوره اینترنتی 9 جلسه
13
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
20
گزارش نویسی

گزارش نویسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
سواد هنری

سواد هنری

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
فناوری نوین ارتباطی

فناوری نوین ارتباطی

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

دوره اینترنتی 9 جلسه
15