دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر-MST
4
زبان تخصصی 2 اکترونیک صنعتی - MST

زبان تخصصی 2 اکترونیک صنعتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
ریاضی عمومی- MST

ریاضی عمومی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مدارهای الکتریکی - MST

مدارهای الکتریکی - MST

دوره اینترنتی 16 جلسه
7
برنامه سازی رایانه ای - MST

برنامه سازی رایانه ای - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
منابع تغذیه-MST

منابع تغذیه-MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
کنترل کننده های صنعتی- MST

کنترل کننده های صنعتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی- MST

آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی- MST

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7