دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تئوری تست نهایی خودرو - MST

تئوری تست نهایی خودرو - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
تئوری حرکت خودرو- MST

تئوری حرکت خودرو- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
زبان تخصصی مکانیک خودرو - MST

زبان تخصصی مکانیک خودرو - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
کارگاه معاینه فنی خودرو- MST

کارگاه معاینه فنی خودرو- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
دینامیک و ارتعاشات خودرو - MST

دینامیک و ارتعاشات خودرو - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
محاسبات عددی - MST

محاسبات عددی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
ترمودینامیک - MST

ترمودینامیک - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
کاربرد هیدرولیک در خودرو - MST

کاربرد هیدرولیک در خودرو - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
آزمایشگاه هیدرولیک در خودرو - MST
0