دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول تجزیه مواد غذایی

اصول تجزیه مواد غذایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
فرآوری مواد غذایی

فرآوری مواد غذایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مدیریت منابع و جریانهای کاری

مدیریت منابع و جریانهای کاری

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مواد افزودنی در صنایع غذایی

مواد افزودنی در صنایع غذایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

دوره اینترنتی 1 جلسه
4
ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 11 جلسه
6
تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مدیریت انتقال پیام

مدیریت انتقال پیام

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ماشین مجازی

ماشین مجازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

دوره اینترنتی 4 جلسه
3