دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تفسیر موضوعی قرآن شیرین عسل

تفسیر موضوعی قرآن شیرین عسل

دوره اینترنتی 17 جلسه
96
بیوشیمی شیرین عسل

بیوشیمی شیرین عسل

دوره اینترنتی 18 جلسه
45
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 17 جلسه
15
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 16 جلسه
6
آلودگی هوا

آلودگی هوا

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
تهویه صنعتی

تهویه صنعتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
13
عوامل فیزیکی در صنعت

عوامل فیزیکی در صنعت

دوره اینترنتی 16 جلسه
8
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
بیماریهای شغلی

بیماریهای شغلی

دوره اینترنتی 16 جلسه
9