دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کنترل کیفیت آب و پساب های صنعتی

کنترل کیفیت آب و پساب های صنعتی

دوره اینترنتی 35 جلسه
19
حقوق بازرگانی

حقوق بازرگانی

دوره اینترنتی 17 جلسه
7
دانش خانواده و جمعیت شیرین عسل

دانش خانواده و جمعیت شیرین عسل

دوره اینترنتی 17 جلسه
88
شیمی پیش

شیمی پیش

دوره اینترنتی 16 جلسه
8
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
فنون فروش

فنون فروش

دوره اینترنتی 16 جلسه
10
خرید و فروش الکترونیکی

خرید و فروش الکترونیکی

دوره اینترنتی 16 جلسه
21
طراحی و چیدمان فروشگاه

طراحی و چیدمان فروشگاه

دوره اینترنتی 16 جلسه
9
پروژه

پروژه

دوره اینترنتی 16 جلسه
11
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0