دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
فنون فروش

فنون فروش

دوره اینترنتی 16 جلسه
10
خرید و فروش الکترونیکی

خرید و فروش الکترونیکی

دوره اینترنتی 16 جلسه
21
طراحی و چیدمان فروشگاه

طراحی و چیدمان فروشگاه

دوره اینترنتی 16 جلسه
9
پروژه

پروژه

دوره اینترنتی 16 جلسه
11
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

دوره اینترنتی 16 جلسه
10
قوانین و مقررات عمومی

قوانین و مقررات عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
9
ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 16 جلسه
6
مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

دوره اینترنتی 16 جلسه
5