دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کنترل کیفیت آب و پساب های صنعتی

کنترل کیفیت آب و پساب های صنعتی

دوره اینترنتی 35 جلسه
19
شیمی پیش

شیمی پیش

دوره اینترنتی 16 جلسه
8
آمار و احتمالات

آمار و احتمالات

دوره اینترنتی 16 جلسه
15
ریاضی عمومی

ریاضی عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
19
اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی

دوره اینترنتی 16 جلسه
18
ارزیابی حسی

ارزیابی حسی

دوره اینترنتی 16 جلسه
18
تجزیه مواد غذایی

تجزیه مواد غذایی

دوره اینترنتی 16 جلسه
17
روشهای نگهداری مواد غذایی

روشهای نگهداری مواد غذایی

دوره اینترنتی 16 جلسه
17
شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذایی

دوره اینترنتی 16 جلسه
14
شیمی آلی

شیمی آلی

دوره اینترنتی 16 جلسه
13
شیمی عمومی

شیمی عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
5