دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آلودگی هوا

آلودگی هوا

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
تهویه صنعتی

تهویه صنعتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
13
عوامل فیزیکی در صنعت

عوامل فیزیکی در صنعت

دوره اینترنتی 16 جلسه
8
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
بیماریهای شغلی

بیماریهای شغلی

دوره اینترنتی 16 جلسه
9
روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
8
ریاضیات کاربردی

ریاضیات کاربردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
4
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 16 جلسه
4
شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

دوره اینترنتی 16 جلسه
4