دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 16 جلسه
6
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
راه اندازی کسب و کار

راه اندازی کسب و کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
17
سازمان و مدیریت

سازمان و مدیریت

دوره اینترنتی 16 جلسه
22
مهندسی ارزش(VE)

مهندسی ارزش(VE)

دوره اینترنتی 16 جلسه
16
هوشمند سازی کسب و کار

هوشمند سازی کسب و کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
18
آمار و کاربرد آن در کسب و کار

آمار و کاربرد آن در کسب و کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
8
اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسا

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسا

دوره اینترنتی 16 جلسه
10
اصول و مبانی تولید

اصول و مبانی تولید

دوره اینترنتی 16 جلسه
9
برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
9
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 16 جلسه
5