دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
برنامه ریزی حمل و نقل

برنامه ریزی حمل و نقل

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
6
سیستمهای توزیع و فروش اینترنتی

سیستمهای توزیع و فروش اینترنتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
6
مدیریت فروش محصولات فساد پذیر

مدیریت فروش محصولات فساد پذیر

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده

دوره اینترنتی 15 جلسه
6