دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
ارزیابی طرحهای اقتصادی992

ارزیابی طرحهای اقتصادی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
پژوهش عملیاتی 2-992

پژوهش عملیاتی 2-992

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
مدیریت تولید و عملیات992

مدیریت تولید و عملیات992

دوره اینترنتی 10 جلسه
18
پژوهش عملیاتی-3-992

پژوهش عملیاتی-3-992

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
حسابداری مدیریت هزینه992

حسابداری مدیریت هزینه992

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
حسابداری قرار دادهای بلند مدت992
31
برنامه ریزی کنترل موجودیها992

برنامه ریزی کنترل موجودیها992

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
بازار پول سرمایه 992

بازار پول سرمایه 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
روش تحقیق در حسابداری992

روش تحقیق در حسابداری992

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
حسابداری بهای  تمام شده پیشرفته
15