دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حسابداری سهامی992 -خانه کارگر

حسابداری سهامی992 -خانه کارگر

دوره اینترنتی 5 جلسه
25
مدیریت اسناد و گزارش نویسی992

مدیریت اسناد و گزارش نویسی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
زبان تخصصی . تولیدی992-خانه

زبان تخصصی . تولیدی992-خانه

دوره اینترنتی 5 جلسه
11
مدیریت مالی 992-خانه کارگر

مدیریت مالی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
مدیریت تولید992-خانه کارگر

مدیریت تولید992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
حسابداری مدیریت 992-خانه کارگر

حسابداری مدیریت 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
روشهای آماری992-خانه کارگر

روشهای آماری992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اصول کنترل بودجه  تولیدی

اصول کنترل بودجه تولیدی

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
تحقیق در عملیات992

تحقیق در عملیات992

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
حسابداری بهای تمام شده 1-992

حسابداری بهای تمام شده 1-992

دوره اینترنتی 4 جلسه
1