دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت منابع و جریانهای کاری

مدیریت منابع و جریانهای کاری

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 11 جلسه
6
تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مدیریت انتقال پیام

مدیریت انتقال پیام

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ماشین مجازی

ماشین مجازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ریاضیات کاربردی شبکه

ریاضیات کاربردی شبکه

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
شبکه های نوری

شبکه های نوری

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اصول فنون مذاکره

اصول فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
7