دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق تجارت2(شرکتهای تجاری)

حقوق تجارت2(شرکتهای تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
آیین دادرسی مدنی 1

آیین دادرسی مدنی 1

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
نگارش قضایی

نگارش قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
تهدید شناسی

تهدید شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
زبان فارسی عمومی

زبان فارسی عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
نقشه خوانی شهری وروستایی

نقشه خوانی شهری وروستایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
اورژآنس امنیتی انتظامی

اورژآنس امنیتی انتظامی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
پدافند غیر عامل در بحران

پدافند غیر عامل در بحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
آموزش  استفاده از lms

آموزش استفاده از lms

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
استحکامات وسازهای امن

استحکامات وسازهای امن

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
0