دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

دوره اینترنتی 1 جلسه
4
برنامه سازی شبکه

برنامه سازی شبکه

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی1

دوره اینترنتی 15 جلسه
6
برنامه نویسی مقدماتی

برنامه نویسی مقدماتی

دوره اینترنتی 1 جلسه
4
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

دوره اینترنتی 1 جلسه
3
ریاضی عمومی

ریاضی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
مفاهیم TCP/IP

مفاهیم TCP/IP

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
پیکربندی مسیریابهای شبکه

پیکربندی مسیریابهای شبکه

دوره اینترنتی 4 جلسه
4