دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
سیستم های کنترل تاسیسات

سیستم های کنترل تاسیسات

دوره اینترنتی 6 جلسه
3
گزارش نویسی

گزارش نویسی

دوره اینترنتی 5 جلسه
5
شیمی عمومی و علم مواد

شیمی عمومی و علم مواد

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6