دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان خارجی عمومی-کل دانشجویان

زبان خارجی عمومی-کل دانشجویان

دوره اینترنتی 4 جلسه
89
ورزش

ورزش

دوره اینترنتی 1 جلسه
41
ورزش1

ورزش1

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 1 جلسه
49
تربیت بدنی(علیزاده حدادیان)

تربیت بدنی(علیزاده حدادیان)

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 27 جلسه
39
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
39
تفسیر موضوعی قرآن -

تفسیر موضوعی قرآن -

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 9 جلسه
28
تاریخ تحلیلی صدر اسلام -

تاریخ تحلیلی صدر اسلام -

دوره اینترنتی 10 جلسه
41
تاریخ تحلیلی صدر اسلام-

تاریخ تحلیلی صدر اسلام-

دوره اینترنتی 10 جلسه
40
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

دوره اینترنتی 4 جلسه
38