دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
48
مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی
21
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 9 جلسه
19
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 9 جلسه
45
فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
گزارش نویسی

گزارش نویسی

دوره اینترنتی 12 جلسه
16
اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

دوره اینترنتی 2 جلسه
23
خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

دوره اینترنتی 9 جلسه
32
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
32
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
46
مدیریت مراکز و سازمانهای هنری

مدیریت مراکز و سازمانهای هنری

دوره اینترنتی 9 جلسه
53
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
47