دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
المپیاد مهارتی

المپیاد مهارتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

دوره اینترنتی 5 جلسه
6
نمایه سازی

نمایه سازی

دوره اینترنتی 5 جلسه
6
برنامه سازی شی گرا

برنامه سازی شی گرا

دوره اینترنتی 13 جلسه
17
تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

دوره اینترنتی 9 جلسه
14
ساختمان داده ها و الگوریتم

ساختمان داده ها و الگوریتم

دوره اینترنتی 12 جلسه
7
ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

دوره اینترنتی 7 جلسه
20
طراحی الگوریتم ها

طراحی الگوریتم ها

دوره اینترنتی 25 جلسه
18
ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

دوره اینترنتی 7 جلسه
23
بانک اطلاعاتی کاربردی

بانک اطلاعاتی کاربردی

دوره اینترنتی 25 جلسه
16
برنامه سازی تحت وب

برنامه سازی تحت وب

دوره اینترنتی 14 جلسه
30
مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

دوره اینترنتی 12 جلسه
18