دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال

جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال

دوره اینترنتی 9 جلسه
36
تاریخ عکاسی جهان

تاریخ عکاسی جهان

دوره اینترنتی 9 جلسه
17
مبانی هنر های تجسمی

مبانی هنر های تجسمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهان
12
جامعه شناسی هنر

جامعه شناسی هنر

دوره اینترنتی 9 جلسه
36
زیبایی شناسی

زیبایی شناسی

دوره اینترنتی 10 جلسه
11
حقوق عکاسان و قراردادها

حقوق عکاسان و قراردادها

دوره اینترنتی 1 جلسه
11
تاریخ عکاسی ایران

تاریخ عکاسی ایران

دوره اینترنتی 12 جلسه
12
عکاسی معماری

عکاسی معماری

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
مجموعه سازی در عکاسی

مجموعه سازی در عکاسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
37
کارگاه عکاسی با فلاش

کارگاه عکاسی با فلاش

دوره اینترنتی 9 جلسه
37