دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تکنیک دوخت

تکنیک دوخت

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
اصول الگو سازی

اصول الگو سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مبانی رنگ

مبانی رنگ

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
پارچه شناسی

پارچه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
الگو حجمی

الگو حجمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
سبک شناسی لباس

سبک شناسی لباس

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کاربرد چاپ دستی در لباس

کاربرد چاپ دستی در لباس

دوره اینترنتی 9 جلسه
14
تزئینات لباس و پارچه سازی

تزئینات لباس و پارچه سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13