دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مکاتبات

مکاتبات

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
اصول نگارش

اصول نگارش

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی

ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
زبان شناسی

زبان شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
متون ادبی

متون ادبی

دوره اینترنتی 8 جلسه
18
اصول و روشهای ترجمه

اصول و روشهای ترجمه

دوره اینترنتی 10 جلسه
9
اصول و روشهای ترجمه

اصول و روشهای ترجمه

دوره اینترنتی 8 جلسه
1
کاربرد موضوعی واژگان درمکالمه

کاربرد موضوعی واژگان درمکالمه

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
اصول و مبانی ترجمه

اصول و مبانی ترجمه

دوره اینترنتی 9 جلسه
18
کاربرد موضوعی عبارات در ترجمه

کاربرد موضوعی عبارات در ترجمه

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
آواشناسی لهجه های متداول

آواشناسی لهجه های متداول

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
فرهنگ ملل

فرهنگ ملل

دوره اینترنتی 4 جلسه
16