دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پارچه شناسی

پارچه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
آناتومی

آناتومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مبانی رنگ

مبانی رنگ

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
طراحی لباس روی اندام

طراحی لباس روی اندام

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
تکنیک های رنگ در طراحی لباس

تکنیک های رنگ در طراحی لباس

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس

تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس

دوره اینترنتی 23 جلسه
19
تاریخ لباس،پارچه و نساجی در ایران
23
تکنیک های رنگ در طراحی لباس

تکنیک های رنگ در طراحی لباس

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
طراحی لباس روی اندام

طراحی لباس روی اندام

دوره اینترنتی 23 جلسه
42
پایه و اصول الگوسازی

پایه و اصول الگوسازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1