دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
دوخت لباس خانه بانوان

دوخت لباس خانه بانوان

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
طراحی لباس روی اندام

طراحی لباس روی اندام

دوره اینترنتی 9 جلسه
42
پایه و اصول دوخت

پایه و اصول دوخت

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
تکنیک های رنگ در طراحی لباس

تکنیک های رنگ در طراحی لباس

دوره اینترنتی 9 جلسه
37
الگوسازی رایانه ای لباس

الگوسازی رایانه ای لباس

دوره اینترنتی 9 جلسه
30
طراحی لباس روی اندام

طراحی لباس روی اندام

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
پایه و اصول الگوسازی

پایه و اصول الگوسازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
الگوسازی برای تولید

الگوسازی برای تولید

دوره اینترنتی 9 جلسه
17
دوخت لباس مجلسی بانوان

دوخت لباس مجلسی بانوان

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
دوخت لباس مجلسی آقایان

دوخت لباس مجلسی آقایان

دوره اینترنتی 9 جلسه
18
دوخت لباس خانه بانوان

دوخت لباس خانه بانوان

دوره اینترنتی 4 جلسه
15