دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک و مقاومت مصالح

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
جزئیات ساختمان2

جزئیات ساختمان2

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
ریاضیات و آمار

ریاضیات و آمار

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
انسان،طبیعت،معماری داخلی

انسان،طبیعت،معماری داخلی

دوره اینترنتی 19 جلسه
14
آشنایی با تاریخ معماری

آشنایی با تاریخ معماری

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
مبانی معماری

مبانی معماری

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
جامعه شناسی عمومی

جامعه شناسی عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
مقدمات طراحی معماری

مقدمات طراحی معماری

دوره اینترنتی 7 جلسه
10
حجم شناسی و ماکت سازی

حجم شناسی و ماکت سازی

دوره اینترنتی 9 جلسه
14