دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
شناخت و بررسی آثار هنری

شناخت و بررسی آثار هنری

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
اصول و مبانی بازاریابی

اصول و مبانی بازاریابی

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
عکاسی پایه

عکاسی پایه

دوره اینترنتی 9 جلسه
15
هندسه نقوش

هندسه نقوش

دوره اینترنتی 9 جلسه
29
مبانی هنرهای تجسمی1

مبانی هنرهای تجسمی1

دوره اینترنتی 9 جلسه
9
طراحی پایه

طراحی پایه

دوره اینترنتی 9 جلسه
9
نرم افزار ترسیمی

نرم افزار ترسیمی

دوره اینترنتی 17 جلسه
32
طراحی پوستر

طراحی پوستر

دوره اینترنتی 27 جلسه
11
تصویر سازی

تصویر سازی

دوره اینترنتی 31 جلسه
15
مبانی فنون چاپ

مبانی فنون چاپ

دوره اینترنتی 35 جلسه
11
چاپ دستی

چاپ دستی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
مبانی هنرهای تجسمی2

مبانی هنرهای تجسمی2

دوره اینترنتی 21 جلسه
20