دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پژوهش عملیاتی1

پژوهش عملیاتی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
حقوق ثبت اسناد2

حقوق ثبت اسناد2

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
حسابداری تلفیقی

حسابداری تلفیقی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
کاربرد استانداردهای حسابداری

کاربرد استانداردهای حسابداری

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت مالی پیشرفته

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2
5
تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی2
3