دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پژوهش عملیاتی1

پژوهش عملیاتی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
حسابداری تلفیقی

حسابداری تلفیقی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
کاربرد استانداردهای حسابداری

کاربرد استانداردهای حسابداری

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت مالی پیشرفته

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2
5
مدیریت بانکداری و بیمه

مدیریت بانکداری و بیمه

دوره اینترنتی 15 جلسه
8
روش تحقیق در حسابداری

روش تحقیق در حسابداری

دوره اینترنتی 15 جلسه
4
حسابداری مالی پیشرفته1

حسابداری مالی پیشرفته1

دوره اینترنتی 9 جلسه
5