دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق جزای عمومی3

حقوق جزای عمومی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
کلیات عقود معین و ارث

کلیات عقود معین و ارث

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
حقوق املاک(مقدماتی)

حقوق املاک(مقدماتی)

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
تنظیم اسناد رسمی

تنظیم اسناد رسمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
اجرای مفاد اسناد رسمی

اجرای مفاد اسناد رسمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
حقوق تجارت1(اعمال تجاری)

حقوق تجارت1(اعمال تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
متون فقه2

متون فقه2

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
D..R...R

D..R...R

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
 آیین دادرسی کیفری1

آیین دادرسی کیفری1

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 10 جلسه
8
زبان پیش

زبان پیش

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10