دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روشهای آماری

روشهای آماری

دوره اینترنتی 14 جلسه
3
مدیریت مالی

مدیریت مالی

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
زبان تخصصی دولتی

زبان تخصصی دولتی

دوره اینترنتی 14 جلسه
8
مالیه عمومی

مالیه عمومی

دوره اینترنتی 27 جلسه
7
حسابرسی دولتی

حسابرسی دولتی

دوره اینترنتی 14 جلسه
7
حسابداری دولتی2

حسابداری دولتی2

دوره اینترنتی 12 جلسه
2