دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زیست شناسی عمومی

زیست شناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مقدمات فناوری آموزشی

مقدمات فناوری آموزشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
کاربینی

کاربینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مبانی و اصول تعلیم و تربیت

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
مبانی ریاضی و آمار

مبانی ریاضی و آمار

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
مستند سازی

مستند سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
39
حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان
38
آموزش مفاهیم ریاضی و علوم

آموزش مفاهیم ریاضی و علوم

دوره اینترنتی 4 جلسه
39
تغذیه و بیماریهای کودکان

تغذیه و بیماریهای کودکان

دوره اینترنتی 5 جلسه
10