دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روشهای مددکاری خانواده گروهی

روشهای مددکاری خانواده گروهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
38
group family help metheds

group family help metheds

دوره اینترنتی 4 جلسه
46
آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
آشنائی با نهاد های اجتماعی

آشنائی با نهاد های اجتماعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
اندیشه اسلامی 2 چارشنبه ساعت 18

اندیشه اسلامی 2 چارشنبه ساعت 18

دوره اینترنتی 3 جلسه
33
کارورزی 2

کارورزی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
آمار و روش تحقیق (گروه الف)

آمار و روش تحقیق (گروه الف)

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده

دوره اینترنتی 5 جلسه
26
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کاربینی

کاربینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
14