دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روشهای مددکاری خانواده گروهی

روشهای مددکاری خانواده گروهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

دوره اینترنتی 3 جلسه
33
کارورزی 2

کارورزی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
آمار و روش تحقیق (گروه الف)

آمار و روش تحقیق (گروه الف)

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
پژوهش عملی -کارشناسی الف

پژوهش عملی -کارشناسی الف

دوره اینترنتی 4 جلسه
57