دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارورزی 2

کارورزی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
پژوهش عملی

پژوهش عملی

دوره اینترنتی 4 جلسه
55
مبانی زیست محیطی

مبانی زیست محیطی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

دوره اینترنتی 3 جلسه
29
تفسیر موضوعی قرآن کریم

تفسیر موضوعی قرآن کریم

دوره اینترنتی 4 جلسه
56
آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و پرورش تطبیقی

دوره اینترنتی 3 جلسه
16
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
ادبیات کودکان و قصه گوئی

ادبیات کودکان و قصه گوئی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
روشهای آموزش دوره پیش دبستانی

روشهای آموزش دوره پیش دبستانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
57
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
17