دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
متون فقه1

متون فقه1

دوره اینترنتی 10 جلسه
11
نگارش قضایی

نگارش قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای عمومی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
حقوق مدنی3

حقوق مدنی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
حقوق اداری1

حقوق اداری1

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
حقوق جزای عمومی3

حقوق جزای عمومی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
38
بایگانی اسناد و مدارک

بایگانی اسناد و مدارک

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
حقوق بین الملل عمومی1

حقوق بین الملل عمومی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
جامعه شناسی حقوق

جامعه شناسی حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
نرم افزار های قضایی (cms(

نرم افزار های قضایی (cms(

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
حقوق تجارت2 ( شرکت های تجاری)

حقوق تجارت2 ( شرکت های تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
15