دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان فنی

زبان فنی

دوره اینترنتی 13 جلسه
3
اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاری
12
اصول بازرگانی

اصول بازرگانی

دوره اینترنتی 15 جلسه
12
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 16 جلسه
10
کارسنجی و تجزیه و تحلیل روش ها

کارسنجی و تجزیه و تحلیل روش ها

دوره اینترنتی 15 جلسه
11
کارورزی2

کارورزی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
0