دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ایمنی  و بهداشت محیط کار -MST

ایمنی و بهداشت محیط کار -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
مهارت ها و قوانین کسب  و کار -MST

مهارت ها و قوانین کسب و کار -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
گزارش نویسی - MST

گزارش نویسی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
فارسی دوشنبه 14 تا 17 -MST

فارسی دوشنبه 14 تا 17 -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
43
فارسی دوشنبه 17 تا 20 - MST

فارسی دوشنبه 17 تا 20 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
فارسی یکشنبه 15 تا 18 - MST

فارسی یکشنبه 15 تا 18 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
13