دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی سازمان و مدیریت - MST

مبانی سازمان و مدیریت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
آمار - MST

آمار - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
اصول حسابداری - MST

اصول حسابداری - MST

دوره اینترنتی 8 جلسه
26
مشتری مداری - MST

مشتری مداری - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
کسب و کار از دیدگاه اسلام - MST

کسب و کار از دیدگاه اسلام - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - MST
31